Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения по точка 2 от Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г.

ПРАВИЛА

за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения по точка 2 от Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г.

 

Чл. 1. С тези Правила се определят условията и редът за предоставяне на допълнителни средства от резерва по точка 2 от формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските детски градини за 2022 г. за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения на територията на Столична община.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 се предоставят на детските градини въз основа на решение на комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 3. Средствата от резерва по точка 3 се предоставят на детски градини, на които минимум 85% от заплатите на персонала (педагогически и непедагогически)  са равни на началните пo Анекс № Д01-4/04.04.2022 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното  и училищното образование СОА20-ДГ56-1279/27.10.2020 г., както и на детски градини, които не са увеличили заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал спрямо предходната година, като заплатите са равни или по-високи от началните  по Анекс № Д01-4/04.04.2022г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното  и училищното образование СОА20-ДГ56-1279/27.10.2020 г.

Чл. 4. Директорите кандидатстват за тези средства, както следва:

- първи етап – до 31.05.2022 година.

- втори етап – до 10.10.2022 година (допускат се само детски градини, които са кандидатствали на първи етап).

Чл. 5. След изтичането на сроковете по чл. 4 комисията разглежда всички постъпили в дирекция „Образование” мотивирани искания от директори на детски градини и се произнася с решения по тях в съответствие с настоящите Правила.

Чл. 6. Комисията взема решения за отпускане на допълнителни средства по точка 2 от Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г. при представяне в деловодството на Столична община или чрез ССЕВ/АИССО на мотивирано искане от директора на детската градина, придружено със следните задължителни документи:

1. Длъжностно разписание към 31.12.2021 г. и към датата на подаване на искането (първи и втори етап).
2. Представен от директора на детската градина план за оптимизация на разходите (първи етап).
3. Информация за нецелеви преходен остатък от утвърдения бюджет за 2021 г. (първи етап).
4. Информация за изплатени средства от 01.07.21 г. до 31.12.2021 г.: (първи етап)

  • За допълнителни трудови възнаграждения;
  • За парични награди;
  • За представително и работно облекло.

5. Информация за изплатени средства от 01.01.22 г. до 31.05.2022 г.: (първи етап)

  • За допълнителни трудови възнаграждения;
  • За парични награди;
  • За представително и работно облекло.

6. Информация за изплатени средства от 01.01.22 г. до 01.10.2022 г.: (втори етап)

  • За допълнителни трудови възнаграждения;
  • За парични награди;
  • За представително и работно облекло.

7. Доклад относно изпълнението и постигнатите резултати по предоставения план за оптимизация на разходите в първи етап (втори етап).
8. Отчет на направените разходи  към 01.10.2022 г.

Чл. 7. Информацията по чл. 6, т. 3 – т. 6 вкл. се представя в табличен вид съгласно Приложение № 1.

Чл. 8. Въз основа на документите по чл. 6 комисията преценява допустимостта на отправеното искане и се произнася с решение по него.

Чл. 9. Комисията може да покани и изслуша директорите, подали искания за отпускане на допълнителни средства по точка 2 от Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г., да защитят размера на необходимите им средства, като при необходимост да представят и други допълнителни документи.

Чл. 10. Средствата по точка 2от Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г. се предоставят от резерва по формулите за разпределение на бюджетите в дейност 311 „Детски градини“ – държавни дейности.

Чл. 11. За взетите решения от комисията се изготвя протокол.

 

                                                                                                                                                2022 година

                                                                                                                     Приложение № 1 към чл. 7


 

 

 

 

Нецелеви преходен остатък от утвърдения бюджет за 2022 г.             

СУМА

 

 

 

(лв.)

 

 

 

 

Изплатени средства от 01.07.21 г. до 31.12.2021 г. за:

СУМА ЗА ПП

БР.ПП

СУМА ЗА НП

БР.НП

- ДТВ (лв.)

 

 

 

 

- парични награди (лв.)

 

 

 

 

- представително и работно облекло (лв.)

 

 

 

 

Изплатени средства от 01.01.22 г. до 30.04.2022 г. за:

СУМА ЗА ПП

БР.ПП

СУМА ЗА НП

БР.НП

- ДТВ (лв.)

 

 

 

 

- парични награди (лв.)

 

 

 

 

- представително и работно облекло (лв.)

 

 

 

 

Изплатени средства от 01.01.22 г. до 01.10.2022 г. за:

СУМА ЗА ПП

БР.ПП

СУМА ЗА НП

БР.НП

- ДТВ (лв.)

 

 

 

 

- парични награди (лв.)

 

 

 

 

- представително и работно облекло (лв.)

 

 

 

 

 

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

10.05.2022