Последен ден за подаване на формуляри за безплатни екопечки

 

20 август е крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване по проекта на Столична община за замяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с безплатна екопечка. Към момента подадените формуляри са над 3100.

Формулярите се подават в районните администрации, като бланката може да се получи на място или да се изтегли от сайта на СО – www.sofia.bg/opos Изискванията към кандидатите са сведени до минимум. Най-важно условие е наличието на документ за собственост на имота, както и готовност за предоставяне на стария отоплителен уред, след замяната му с новия.

Проектът на Столична община цели подмяна на стари отоплителни уреди на домакинствата с по-екологични алтернативи – ток, газ, ТЕЦ или пелети. Той е част от усилията за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата, тъй като се счита, че основен замърсител през зимните месеци е битовото отопление на твърдо гориво. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

19.08.2020