Ползваме онлайн 12 нови електронни услуги, свързани с устройството на територията

Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез Портала на Държавна агенция „Електронно управление“. От 15.12.2020 г. направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община – е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/, където подробно можете да се запознаете с детайлите за всяка една услуга.

Една от услугите е разрешение за строеж. Онлайн може да се заявят скици за недвижими имоти, разрешение за изработване на подробни устройствени планове или констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж.

Услугите са:

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

  2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2083 Издаване на виза за проектиране

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

17.12.2020