Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на видове вещи – отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувана на 05.11.2021 г. на сайта на Столична община Покана за заявяване на интерес за  изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата движими вещи-отпадъци, и по повод постъпило в Столична община писмо на Камарата на независимите оценители в България относно необходимите сертификати за оценка, които трябва да притежават независимите оценители, моля да се има предвид, че приложимата в случая оценителска правоспособност е „Машини и съоръжения“.

Срокът за представяне в Столична община на заявления за интерес, придружени с копия на документи за горепосочената оценителска правоспособност, се удължава до 26.11.2021 г., като подадените до момента заявления, при необходимост, да бъдат допълнени с доказателства за притежаване на съответния сертификат за оценка на „Машини и съоръжения“.    

Публикувано на 17.11.2021 г.


ПОКАНА

В изпълнение на чл. 108 от Наредбата за общинската собственост Столична община провежда търгове с явно наддаване за продажбата на общинско имущество, представляващо движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвано в инсталациите и съоръженията на Столична община.  Съгласно изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси ежегодно, Столичният общински съвет одобрява с решение поименно сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за процедурите за съответната вещ – отпадък.

Във връзка с горното, Столична община отправя покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители и притежаващи оценителската правоспособност „оценка на търговски предприятия и вземания“, за  изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на следните вещи – отпадъци:

  • Хартия и картон;
  • Черни метали;
  • Цветни метали;
  • Пластмаса;
  • Стъкло.

Заявления, придружени с копия на документи за горепосочената оценителска правоспособност, моля да бъдат внасяни в деловодството на Столична община, за направление „Зелена система, екология и земеползване“, в срок до 19.11.2021 г.   

05.11.2021