Пресконференция по проект: „Подготовка на регионално прединвестиционнo проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“


Пресконференция по проект: „Подготовка на регионално прединвестиционнo проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“
 

На 04 ноември 2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в Областен информационен център – София, гр. София, бул. „Витоша” № 99 ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционнo проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

Проектът се изпълнява по  Приоритетна ос 1: „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.007 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

Бенефициент по проекта е Столична община.

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

 


Проект BG16М1ОP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“

01.11.2019