Столична община отправя покана към частните доставчици на социални услуги на територията на Столична община, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лицата, ползващи социални услуги, да изпратят предложения за номиниране на свои представители за членове в Съвета по въпросите на социалните услуги

        

 ПОКАНА

 

На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

                       СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТПРАВЯ  ПОКАНА

 

към частните доставчици на социални услуги на територията на Столична община, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лицата, ползващи социални услуги, да изпратят предложения за номиниране на свои представители за членове в Съвета по въпросите на социалните услуги.

Съветът ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. Съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги съставът му се определя с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Попълненият Формуляр № 1 или Формуляр № 2, заедно с придружително писмо, подписано от ръководителя на съответната организация/социалната услуга, в която е настанено лицето ползвател, следва да бъде получен в деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, бул. „Мария-Луиза“ № 88, не по-късно от 24.11.2021 г.

 

Формуляр № 1

Формуляр № 2

16.11.2021