Столичната община ще работи по пилотен проект, спечелил финансиране по Открита покана № 2 BGENVIRONMENT-3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

 

Столичната община ще изпълнява проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът е със срок за изпълнение до края на 2023 г.

Партньор по проекта е Интернешънъл дивелопмънт Норвегия, част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия.

Основна цел на проекта е повишаване дела на рециклираните отпадъци от общия дял на количествата генерирани отпадъци и използването им като ресурс в Столична община чрез реализиране на три схеми за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци и на излезли от употреба автомобилни гуми.

Трите схеми, които ще се изградят и поддържат в рамките на проекта, обхващат разделно събиране и рециклиране на:

  • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Вердикал", район "Банкя";
  • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци",  район „Витоша“ и
  • излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Столичната община.

Проектът ще обхване общо 1000 домакинства, по 500 от двата района, като целта е да се насърчи участието на гражданите в разделното събиране на хранителни биоотпадъци и се тества възможността за осъществяване на контрол и отчетност на процесите по събиране, транспортиране и оползотворяване на хранителните биоотпадъци на принципа на кръговата икономика.

Проектът е фокусиран и върху разделното събиране на друг вид отпадък – излезлите от употреба автомобилни гуми. В тази връзка ще се осъществи схема, предвиждаща доброволно донасяне на отпадъците – стари гуми (bring system) до предварително определени за целта места и последващото им раздробяване и предаване за рециклиране.

Изпълнението на проекта цели да се въведе пилотна система за разделно събиране на хранителни отпадъци от населението в определените три пилотни квартала, на принципа събиране „от врата до врата“, с възможност за измерване на количеството хранителни отпадъци. Това ще улесни действията на Столичната община при последващото въвеждане на принципа „плати, колкото изхвърляш“/“замърсителят плаща“ за гражданите, който е широко разпространена практика в редица европейски страни.

С изваждането на биоразградимите отпадъци от общия поток на битовите отпадъци ще се намали общото количеството на образувания битов отпадък и ще се увеличи процентът на оползотворения такъв чрез превръщането му в ел. енергия и компост на Инсталацията за биологично третиране на Столичната община, намираща се на Площадка „Хан Богров“. Това е един от начините за постигане на целите на общината за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и повишаване на ефективността на контрола върху замърсяване на околната среда.

13.09.2022