Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи


Наименование на проекта: Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи

Програма: Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Стойност: 44 303 839.69 лева

БФП: 44 303 839.69 лева

Цел: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителни устройства на твърдо гориво на домакинства с екологични алтернативи. 

Период на изпълнение: 19.04.2019 г. – 19.03.2024 г.

Кратко описание:

През първия етап ще бъдат извършени всички подготвителни действия, необходими за осъществяване на инвестицията. Ще се проведе разяснителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, като ще се разясняват възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна. Ще се проведе проучване сред тези жители, които се отопляват с твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства. Ще бъдат изготвени анализи, критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по райони/квартали при прилагане алтернативи с оглед приноса към намаляване на количеството емисии на ФПЧ10. Ще се обследват реалните технически параметри за подмяна на устройствата. Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.

През втория етап Столична община ще проведе процедури за избор на изпълнители и ще извърши демонтаж на използваните отоплителни устройства и доставка и монтаж на новите отоплителни устройства/системи съобразно приетите параметри, или свързване/възстановяване на връзката към газоразпределителната мрежа и/или топлофикационната система.

Екологичните ползи от проекта ще се изразят в количество спестени емисии ФПЧ10. Социално-икономическите ползи са свързани с опазване на здравето и повишаване на качеството на живот на жителите на Столична община, подобряване на условията на труд и отдих както за жителите, така и за гостите на общината, повишаване на  обществена осведоменост по въпросите на качеството на въздуха.

18.08.2022