Подменяме старото отопление на 5 000 домакинства с по-екологично по Програма LIFE


 

Намаление от 74,11 т/г на ФПЧ се очаква от изпълнението на проекта

Столичната община представи  проект на процедура за преминаване към алтернативни форми за отопление на около 5 000 домакинства на територията на общината, изпълняван по Програма LIFE

На пресконференция  днес  в Столичната  община  беше представен  проект на процедура за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на общината. Преминаването към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община ще се изпълнява в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз AIR. Проектът ще се изпълнява освен в София, и в общините  Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.

Пресконференция по проекта даде заместник-кметът по направление екология на София Йоана Христова.

Целевият брой домакинства за Столична община, които ще участват в проекта, е 4 925. Очакваното намаление на ФПЧ от изпълнението на проекта е 74,11 т/год. Той  се изпълнява в три фази, като през втора, демонстрационна фаза на проекта, очакваното намаление на емисиите на ФПЧ10 от целевия брой домакинства 140 за Столична община е в размер на 2,11 т/год. През трета, същинска фаза на инвестиционния проект, очакваното намаление на емисиите на ФПЧ10 от целевия брой домакинства 4 785 за Столична община е 72 т/год. Кандидатите за подмяна на отоплителните уреди трябва  да се отопляват на дърва и/или въглища, да са заявили доброволно желание за участие, да са собственик/съсобственик на имота с жилищно предназначение, за който кандидатства, да не е използвал финансиране от национални или общински програми, или програми на ЕС или други програми за закупуване или предоставяне на отоплителни уреди, да са заплатили дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси върху недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителния уред и, ако имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път, да е налично Решение на Общото събрание на етажната собственост.

В рамките на проекта се предлага подмяната на отоплителните уреди по Програма "Лайф" да се извърши на територията на Столичната община в 4 квартала и 9 села („Требич“, „Филиповци“, „Абдовица“ и „Димитър Миленков“ и селата Волуяк, Мрамор, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Казичене, Бусманци и Кривина), като местата са идентифицирани на база експертни анализи.

Проектът на процедура за преминаване към алтернативни форми за отопление е предложен за обществени консултации и очакваме гражданите, институциите и други заинтересовани страни да представят мнения и препоръки по публикуваното предложение. След изтичане на срока за обсъждане ще се проведе кръгла маса със заинтересованите страни за обсъждане на получените мнения и препоръки по предложена процедура.

Финализираният вариант на процедурата и всички документи към нея ще бъдат публикувани на електронната страница на Столична община и може да бъде видяна заедно с поканата към домакинствата за участие в проекта.

Линк към процедурата

 

 

22.11.2019