Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община


Наименование на проекта: Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община

Програма: Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 3 377 117.35 лв.

БФП: 3 377 117.35 лв.

Период на изпълнение: 22.11.2016 г. – 29.03.2022

Кратко описание: Проектът  включва дейности по изготвяне на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за територията на Столична община, подготовка на идейни проекти за инфраструктура, проектна документация, преценки и оценки за съответствие с екологичното законодателство и др. аналитични документи, подготовка на институционални, финансови и икономически анализи и анализи на разходите и ползите (АРП), за консолидирания район, както и подготовка на документи за последващо кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г. на идентифицирани в РПИП мерки, вкл. формуляр за кандидатстване.

23.08.2022