Дискусия “Икономическото овластяване на жените – ключов подход за насърчаване равенството между половете и борба с насилието”

По случай 10 декември – Международния ден за правата на човека – и 70 години от приемането на  Всеобщата декларация за правата на човека ще се проведе отворена дискусия на тема: “Икономическото овластяване на жените – ключов подход за насърчаване равенството между половете и борба с насилието”. Инициативата е на Зонта клуб “Света София”, подкрепена от Столичната община. В дискусията ще се включат представители на местната власт, неправителствени организации, културни институции и бизнес мрежи.

Дискусионни теми:

• Повишаване институционалната култура на органите на местната власт по въпросите на равенството между половете
• Сътрудничество между обществения и частния сектор за икономическо овластяване на жените
• Специфични финансови инструменти за подкрепа на предприемачеството и създаването на нови работни места на територията на Столичната община
• Приобщаване на жените към професионалния живот чрез предприемачество
• Възможности за свързване с бизнес мрежи и консултиране на ранен етап при стартиране на самостоятелна икономическа дейност
• Търговски средища, пазарни площадки, изложбени и творчески пространства с възможности за развитие на социални контакти в градска среда
• Механизми и мрежи за извънинституционална подкрепа от жени за жени
• Преобразяване на личния и професионалния живот чрез многообразни форми на културно изразяване в секторите на изкуствата
• Идентифициране на добри практики за преодоляване на икономическото, социалното и културното изключване на жените.

Сред участниците са: Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия, "Столичният електротранспорт" ЕАД, Пазари “Възраждане”, Асоциация на жените предприемачи в България – "Селена", Софийска опера и балет и др.

В заключителната част участниците ще подготвят: “Меморандум за сътрудничество – колективно споразумение за укрепване икономическото овластяване на жените за водене на достоен живот с установяване на равноправни отношения на половете в обществената среда”.

07.12.2018