Площадки на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата

Столична община е сключила договори с фирми, притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците, за осигуряване на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.
С договорите е осигурена възможност на гражданите на столицата да предават разделно събрани отпадъци от  опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, обемисти едрогабаритни отпадъци, биоразградими зелени отпадъци, както  и други видове битови отпадъци от домакинствата, включени в разрешенията на фирмите.

Адреси на площадките с разположението им по райони и видове отпадъци, които могат да се предават на всяка от тях:

Район "Сердика" Район "Надежда" Район "Искър" Район "Банкя"


По повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) Столична община уведомява гражданите, че на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, се извършва възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица. Необходимо е да се знае също, че съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗУО разплащанията по сделки с ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов път.

Министерството на околната среда и водите състави указания съгласно, които физически лица имат възможност да предават битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО (Писмото на МОСВ може да бъде намерено ТУК).

Столична община информира гражданите, че информация за всички площадки, разположени на територията на Столична община, които притежават разрешение по Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци, може да бъде намерена в Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда на следния  адрес: https://nwms.eea.government.bg/app/registers/waste-activities

 

20.10.2016