Писмо до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община


Писмо № СОА20-ВК08-4058/18.03.2020 до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община

Унифициран текст, който следва да бъде разпространен и поставен на видими и достъпни места, непосредствено до детски и спортни площадки в паркове, градски градини и междублокови пространства

 

 

19.03.2020