Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини и банкомат
О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

I. Описание на обекта на конкурса (недвижими имоти): 

Обособена позиция № 1: 

9 (девет) броя площи за поставяне на вендинг машини, всяка от които в размер до 1,60 кв.м. (един квадратен метър и шестдесет квадратни сантиментра) за продажба на кафе и закуски заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата; 

Обособена позиция № 2: 

Площ от 0,94 кв.м за поставяне на банкомат в болничен комплекс на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс на „Пета МБАЛ - София” ЕАД, гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата/; 

АДРЕС НА ОБЕКТА: „ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67 А. 

НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА: 

За Обособена позиция № 1: 600 лв. с ДДС; 
За Обособена позиция № 2: 130 лв с ДДС. 

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 

За Обособена позиция № 1: 180 лв. с ДДС; 
За Обособена позиция № 2: 45 лв с ДДС. 

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 110 (сто и десет) лева, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен до 16.00 часа. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария”, в лечебното заведение след заплащането й. 

ДЕПОЗИТЪТ се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД: 

                       IBAN BG 11 SOMB 91301027523002 
                       BICSOMBBGSF
                       Банка: ОБ  АД, бул."М. Луиза", № 88 

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита: 15.11.2016 г. 

СРОК за подаване на предложения за участие в конкурса 15.11.2016 г., в стая „Канцелария” от 09.00 до 16.00 ч. 

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извършва всеки работен ден (до 15.11.2016 г.) от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на конкурсна документация. 

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

25.10.2016