Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три помещения, които се отдават под наем само като съвкупност

На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1176/09.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, ОБЯВЯВА: 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

I. Описание на обекта на конкурса 

- Oперационна зала № 2, находяща се на трети етаж в блок 2 в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, на адрес гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, със застрена площ от 61.9 кв.м.

- Болнична стая с две легла с ползване на баня с тоалетна, находяща се на 6-ти етаж в болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, на адрес гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, със застрена площ от 19.71 кв.м. 

- Кабинет, находящ се на трети етаж в блок 2 в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД на адрес гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, със застроена площ от 16.43 кв.м. 

Трите по-горе описани обекта са наричани по-долу в документацията „помещенията” и не се отдават под наем самостоятелно, а само като съвкупност. 

II. Началната минимална наемна цена за трите обособени части от недвижимия имот, е както следва: 

- за помещение за консултативна дейност (кабинет) - 250 лв. на месец без ДДС; 
- цена за един астрономически час за операционна зала – 50 лв. без ДДС.
- цена за един астрономически час за ползване на болнично легло разположено в болничната стая – 10 лв. без ДДС. 

III. Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години. 

IV. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 дo 25.08.2016 г. часа, в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице: Сашка Ценкова, тел. 0879-594-254. 

V. Конкурсната документация се закупува в сградата на „Пета МБАЛ - София” ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”. Цената на конкурсната документация е 300 (триста) лева. Конкурсната документация може да бъде изпратена и на имейл адрес след заплащане на цената. 

VI. Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300.00 (триста) лева, в срок до 25.08.2016 г. от 09.00 часа до 16.00 часа, в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД или чрез банков превод. 

VII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16.00 часа на 25.08.2016 г. г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД. 

VIII. Плащанията се извършват по следната банкова сметка: 
         Банка: „Общинска банка” АД
         ФЦ „Мария Луиза”, град София
         Адрес: София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” 88
         Титуляр: „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД
         BIC: SOMBBGSF“
         IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

10.08.2016