Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, които могат да се наемат само с цел поставянето на ПЕТ-скенер

На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1177/09.08.2016 г. на Съвета на директорите, „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД ОБЯВЯВА: 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:

I. Описание на обекта на конкурса 

Кабинети 115 (ЗП 30,21 кв.м.), 116 (ЗП 56.11 кв.м.) и 117 (ЗП 19,84 кв.м.), заедно с обособена рергистратура и коридор (32.93 кв.м.) и обслужващо помещение в сутерена на сградата (ЗП 24,80 кв.м.), като след преустройство от всичко изброено е обособен „Център за образно – медицинска диагностика с високо технологичен скенер”, находящ се на адерс гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А. Помещенията са оборудвани и отговарят на изискванията за поставянето на Позитронно-емисионен томограф (ПЕТ - скенер) и могат да се наемат само с цел поставянето на Позитронно-емисионен томограф (ПЕТ - скенер). 

II. Начална цена - началната минимална наемна месечна цена за помещенията е 2070 лв. (две хиляди и седемдесет лева) без ДДС. 

III. Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години. 

IV. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 часа до 25.08.2016 г., в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице: Сашка Ценкова, тел. 0879-594-254. 

V. Конкурсната документация се закупува в сградата на „Пета МБАЛ - София” ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”. Цената на конкурсната документация е 600 (шестстотин) лева. Конкурсната документация може да бъде изпратена и на имейл адрес след заплащане на цената. 

VI. Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 600.00 (шестстотин) лева, в срок до 25.08.2016 г., от 09.00 часа до 16.00 часа, в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД или чрез банков превод.

VII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16.00 часа на 25.08.2016 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД. 

VIII. Плащанията се извършват по следната банкова сметка:
         Банка: „Общинска банка” АД
         ФЦ „Мария Луиза”, град София
         Адрес: София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” 88
         Титуляр: „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД
         BIC: SOMBBGSF“
         IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002 

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

10.08.2016