Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект Кафе, с прилежащи към него две помещения, използвани за магазин за хранителни стоки и склад

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1174/09.08.2016 г. на Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, лечебното заведение ОБЯВЯВА: 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

Търговски обект „Кафе”, с обща площ от 125,98 кв.м., с прилежащи към него две помещения (”кафе” - 81.41 кв.м. и „магазин” - 44,57 кв.м.), използвани за магазин за хранителни стоки и склад, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата. 

АДРЕС НА ОБЕКТА: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67 А. 

НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА: 1000 (хиляда) лева, месечна наемна цена без включен ДДС. 

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева. 

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
         IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
         BIC SOMBBGSF
         Банка: ОБ –АД, бул. М. Луиза, № 88 

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 25.08.2016 г. 

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 25.08.2016 г., в стая „Канцелария” от 09.00 до 16.00 ч. 

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извършва всеки работен ден (до 25.08.2016 г.) от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на конкурсна документация. 

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 300 (триста) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен до 16.00. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария”, в лечебното заведение след заплащането й. 

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

10.08.2016