Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - салон и прилежаща към него тераса, в самостоятелно тяло от болничен комплекс на Пета МБАЛ

а основание чл. 27, ал. 4 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1175/09.08.2016 г. на Изпълнителния директор, „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

I. Описание на обекта на конкурса
Помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса, разположени в самостоятелно тяло от болничен комплекс на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, с обща застроена площ от 475,32 кв.м. (в това число салон 218,56 кв.м. и тераса 256,76 кв.м.) находящо се в гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А.

II. Начална цена - началната минимална наемна месечна цена за помещенията е 1100 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС. 

III. Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години. 

IV. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 часа до 25.08.2016 г., в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице: Сашка Ценкова, тел. 0879-594-254. 

V. Конкурсната документация се закупува в сградата на „Пета МБАЛ - София” ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”. Цената на конкурсната документация е 300 (триста) лева. Конкурсната документация може да бъде изпратена и на имейл адрес след заплащане на цената. 

VI. Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300.00 (триста) лева, в срок до 25.08.2016 г., от 09.00 часа до 16.00 часа, в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД или чрез банков превод. 

VII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16.00 часа на 25.08.2016 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД. 

VIII. Плащанията се извършват по следната банкова сметка: 
       Банка: „Общинска банка” АД
       ФЦ „Мария Луиза”, град София
       Адрес: София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” 88
       Титуляр: „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД
       BIC: SOMBBGSF
       IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002 

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

10.08.2016