Патронажна грижа + в община Столична по Процедура BG05M9OP001-6.004 Компонент 2


Наименование на проекта: Патронажна грижа + в община Столична

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Процедура BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2

Стойност: 3 373 510.21 лв.

БФП: 3 373 510.21 лв.

Период на изпълнение: 02.04.2022 г. – 07.12.2022 г.

Кратко описание: Проектното предложение включва предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Патронажната грижа включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата; осигуряване на ЛПС.

Проектът включва и дейност за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности: въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в т.ч. тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите.
18.08.2022