Патронажна грижа + в община Столична по Процедура BG05M9OP001-6.002


Наименование на проекта: Патронажна грижа +  в община Столична

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Процедура BG05M9OP001-6.002

Стойност: 6 747 020,42 лв.

БФП: 6 747 020,42 лв.

Период на изпълнение: 01.03.2021 г. – 07.06.2022 г.

Цел: Проектът има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

Кратко описание: Проектът включва предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Патронажната грижа се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Патронажната грижа включва комплекс от услуги като:

  • помощ в дома, с дейности като почистване, пране, социални контакти и др.;
  • медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни по НЗОК;
  • мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;
  • подкрепа за по-самостоятелен и активен живот.
  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

11.08.2022