Парите на Столична община ще се пазят на сметка в БНБ

Столичният общински съвет днес прие единодушно предложението на зам.-кмета Дончо Барбалов за поетапно включване на Столична община в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Това означава, че бюджетните средства на Столична община ще се обслужват от БНБ, като системата позволява да се прави справка за движението на парите във всеки момент.

София е първата община в страната, която е поканена от Министерство на финансите за пилотно включване в СЕБРА. Финансовата автономия на СО при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет се запазва.

 

Предимствата от включването в СЕБРА са:

- Подобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията.

- Възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, които са включени в СЕБРА.

- Основният паричен ресурс на СО се концентрира по сметка/сметки, обслужвани от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства.

Тъй като броят на подведомствените разпоредители с бюджет на СО е значителен, процесът на включването им в СЕБРА ще се извърши поетапно. Първо ще се включат общинските сметки на централно ниво, а на следващ етап – тези на районните администрации.

 

За да се осигури банковото обслужване при плащане на местните данъци и такси от столичани, както и за обезпечаване на дирекция "Общински приходи", разплащателни сметки на Столична община ще бъдат поддържани и в търговски банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще бъде сведена до минималната необходима за текущата дейност.

 

10.06.2021