Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: по 1 кв. м за поставяне на три броя кафеавтомати; 1 кв. м за поставяне на хладилна витрина за готови ястия; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 33 за извършване на...

 

ОБЯВА

 

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: по 1 кв. м за поставяне на три броя кафеавтомати; 1 кв. м за поставяне на хладилна витрина за готови ястия; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.

  • 1 кв. м за поставяне на кафеавтомат, находящ се на партера до централния вход на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

  • 1 кв. м за поставяне на кафеавтомат, находящ се на партера до кардиологичен кабинет на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

  • 1 кв. м за поставяне на кафеавтомат, находящ се на пети етаж, при стълбите на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД (към момента до Ковид отделение);

  • 1 кв. м за поставяне на хладилна витрина за готови ястия, находящ се на партера на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, между реугистратурата на ДКЦ и кабинет № 15;

  • 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски, находящи се на партера на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, между реугистратурата на ДКЦ и кабинет № 15;

  • кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на партера на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 18 кв. м.

Конкурсът ще се проведе на 28.04.2021 г., от 10:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.
Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.
Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка - IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка - бул. „Мария Луиза” № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден. в дните от 15.04.2021 г. до 20.04.2021 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.
Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 15.04.2021 г. до 20.04.2021 г. включително, в стая №6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.
Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 27.04.2021 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева) – Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

14.04.2021