"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар

ОБЯВА

 


Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 40, за общопрактикуващ лекар.

Помещение (кабинет с № 40), находящо се в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 30.07.2020 г., от 10:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая  № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; ВIС SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария–Луиза” № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 16.07.2020 г. до 20.07.2020 г. включително, след представен документ за закупена документация.
Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.

Конкурсната документация се получава ог 16.07.2020 г. до 20.07.2020 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 12:00 часа на 29.07.2020 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева) – депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.


 

15.07.2020