Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24, за извършване на медицинска дейност


О Б Я В А
Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24, за извършване на медицинска дейност.

• Кабинет № 24 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
Конкурсът ще се проведе на 07.09.2022 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 22.08.2022 г. до 26.08.2022 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 02/8059263 – Отдел „Обществени  поръчки”.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 22.08.2022 г. до 26.08.2022 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 05.09.2022 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева) – Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF. Общинска банка – бул. „Мария Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

16.08.2022