Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети за общо практикуващи лекари и кухненско помещение

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В СГРАДАТА НА „ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ - КАБИНЕТИ № 28, № 30 и № 35 ЗА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ (ОПЛ) И КУХНЕНСКО ПОМЕЩЕНИЕ

1. Помещение - кабинети за ОПЛ, находящи се на първи етаж в сградата на Първа МБАЛ – София ЕАД.

Начална наемна цена - 156,00 (сто петдесет и шест лева) на месец без ДДС.

Депозит за участие в размер на 50,00 лв (петдесет лева) - превежда се по банков път по сметка на „Първа МБАЛ - София” ЕАД в 
         Банка ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ МАРИЯ ЛУИЗА 
         IBAN: BG 22SOMB91301027529303 
         BIC: SOMBBGSF 

2. Помещение за кухня, находящо се на шестия етаж в сградата на Първа МБАЛ – София ЕАД. 

Начална наемна цена - 1463,00 /хиляда четиристотин шестдесет и три лева/ на месец без ДДС. 

Депозит за участие в размер на 200,00лв. (двеста лева) - превежда се по банков път по сметка на „Първа МБАЛ – София ЕАД” в 
         Банка ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ МАРИЯ ЛУИЗА 
         IBAN: BG 22SOMB91301027529303 
         BIC: SOMBBGSF 

Цена на конкурсната документация: 5,00 лв (пет лева) без ДДС. 

Конкурсната документация се получава в отдел „Обществени поръчки” на „Първа МБАЛ - София” ЕАД от 26.10.2016 г. до 01.11.2016 г. след заплащане на цената в касата на болницата. Документи за участие се приемат до 12.00 часа на 03.11.2016 г. в деловодството на „Първа МБАЛ – София ЕАД”, административен блок.

Конкурсът ще се проведе на закрито заседание на 07.11.2016 г. от 10.00 часа в сградата на „Първа МБАЛ - София” ЕАД , стая № 3, административен блок. 

21.10.2016