Отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4333.395, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4333.735, попадащ в обхвата на „Улица - тупик“, от о.т. 146 б до о.т. 146 в, кв.103 г., ж.к. „Овча купел – I част“, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и предвид преписка № ИО-129/2018 г. на СО отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4333.395 (незастроен) с площ 113 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4333.735, съгласно скица проект за изменение на КККР, одобрено със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, попадащ в обхвата на „Улица - тупик“, от о.т. 146 б до о.т. 146 в, кв.103 г, въз основа на влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД- 09-50-256/16.09.2002 г. и Заповед № РД-09-50-587/21.04.2008 г. на гл. архитект на гр. София, местност ж.к. „Овча купел – I част“, район „Овча купел“, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост.


ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-7/25.05.2018 г.

11.05.2018