Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността


Наименование на проекта: Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 1 565 484.33 лв.

БФП: 1 565 484.33 лв.

Период на изпълнение: 21.02.2018 г. – 21.03.2022 г.

Кратко описание: Проектът включва основен ремонт/реконструкция, обновяване, осигуряване на нова материално-техническата база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 3 обекта от социалната инфраструктура на Столична община, в които е предвидено предоставянето на пет от новите социални услуги в общността, определени за София в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно:

  • Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
  • Дневен център за подкрепа на деца с множествени увреждания и техните семейства;
  • Център за обществена подкрепа.

Разпределението на обектите на интервенция по райони е следното:

  • р-н Надежда – ж.к. Надежда, ул. Сава Филаретов № 23 (Сградата на бивш ДДЛРГ „Ас.Златаров“), етажи 2 и 3
  • р-н Подуяне – ж.к. Хаджи Димитър, ул. Баба Вида № 1 (Бивш СУПЦ „Кн. Борис I“), етаж 4, подпокривен
  • р-н Овча купел – кв. Горна баня, ул. Христо Стефчов № 2 (Бивш дом за деца „Хр.Ботев“).

Обновената инфраструктура и новата материално-техническа база допринасят за разкриването на нови качествени социални услуги в общността, осигуряващи социална подкрепа и включване.

Услугите създават възможност за активно социално включване на представителите на целевите групи, сред които:

  • деца и младежи с увреждания;
  • деца и младежи с трайни множествени увреждания;
  • деца и семейства в риск, чрез социално и психологическо консултиране, превенция (от изоставяне, отпадане от училище и др.), подкрепа за реинтеграция на деца, изведени от семейна среда, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца, настанени в резидентни услуги и др.
23.08.2022