Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община


Наименование на проекта: Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 732 146.40 лв.

БФП: 732 146.40 лв.

Период на изпълнение: 21.02.2018 г. – 10.03.2021 г.

Кратко описание: Проектът включва основен ремонт/реконструкция, обновяване, осигуряване на нова материално-техническата база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 1 обект от социалната инфраструктура на Столична община, в които е предвидено създаването на две от новите социални услуги в общността, определени за София в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, както следва:

  • Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и
  • Център за обществена подкрепа.

Обектите на интервенция са разположени в район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305“ № 1 (Сградата на бивш ДДЛРГ).

Обновената инфраструктура и новата материално-техническа база допринасят за разкриването на нови качествени социални услуги в общността, осигуряващи социална подкрепа и включване. Услугите създават възможност за активно социално включване на представителите на целевите групи, сред които:

  • деца и младежи с трайни множествени увреждания и техните семейства;
  • деца и семейства в риск, чрез социално и психологическо консултиране, превенция (от изоставяне, отпадане от у-ще и др.), подкрепа за реинтеграция на деца, изведени от семейна среда, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца, настанени в резидентни услуги и др.
23.08.2022