Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи"

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

 

Управляващ орган Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”
Бенефициент Столична община
Наименование Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 
Регистрационен № на процедурата BG16M10P002-5.003
Обща стойност на проекта
Кохезионен фонд
Национално съфинансиране
44 307 919,73 лв.
37 661 731,78 лв.
  6 646 187,95 лв.
Място на изпълнение на проекта Територия на Столична община
Продължителност 54 месеца

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България

05.04.2019