Окончателен текст на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община с направените и приети предложения от постоянните комисии на СОС

Окончателен текст на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община с направените и приети предложения от постоянните комисии на СОС

Публикувано на: 29.10.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Проект за решение

29.10.2014