ОИЦ – София ще проведе работна среща с медии

На 8 май от 10:30 ч. в офиса на ОИЦ – София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) ще проведе работна среща с медиите. В рамките на събитието ще бъдат представени целта, очакваните резултати и графика на предстоящите изнесени приемни, които ОИЦ – София ще проведе в периода май – юни във всички 22 общини от Софийска област.

Основната цел на тази кампания е да бъдат запознати хората по места с актуални и предстоящи за кандидатстване процедури по програмите, които се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Всеки желаещ ще може да получи на място от експертите на ОИЦ напълно безплатна информация за оперативните програми, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство. По време на изнесените приемни екипът на ОИЦ – София ще популяризира също инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2018“ и включените в тазгодишната програма конкурси.

Поканени за участие в работната среща са национални и регионални медии от София-град и София-област.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

04.05.2018