ОИЦ – София ще проведе работна среща с медии

На 20 юли от 11:00 ч. в офиса на ОИЦ – София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) ще проведе работна среща с медиите. В рамките на събитието ще бъдe представена отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Основната цел на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е създаването и развитието на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, като дейността на фирмите кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от първата група е 05.09.2018 г., а за кандидати от втората група – 07.11.2018 г. Фирмите трябва да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум 200 000 лева. По процедурата са допустими включително секторите на издателската дейност, производството на телевизионни предавания, създаване и излъчване на радио- и телевизионни програми.

Поканени за участие в работната среща са национални и регионални медии от София-град и София-област.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

18.07.2018