ОИЦ – София представи възможности за финансиране на туристически и предприемачески идеи

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе информационна среща в Международното висше бизнес училище (МВБУ), на която представи различните възможности за финансиране на предприемачески и туристически проекти, които се предоставят от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Участие в информационната среща взеха студенти и преподаватели от МВБУ.
Събитието беше открито от преподавателя Десислава Алексова, която благодари на Областния център за отзивчивостта и експертизата. На свой ред управителят на ОИЦ – София Анна Генчева представи различни процедури, по които могат да се финансират проекти в областта на туризма и на младежкото предприемачество. Акцентът беше върху подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. Мярката се очаква да се отвори за кандидатстване през месец април, по нея ще се финансира развитието на услуги във всички сектори, включително в сектора на туризма, като безвъзмездната финансова помощ ще е до 50%. Другата процедура, по която ще се финансират туристически проекти, е процедура „Развитие на туристически атракции“ от Оперативна програма „Региони в растеж“. Кандидати по нея ще са Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения. По нея ще се финансира развитието само на обекти на културното наследство от национално и световно значение. Процедурата ще е със задължително комбинирано финансиране между безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент. Накрая г-жа Генчева представи процедура „Насърчаване на предприемачеството“ (ОПИК), по която проектите на лица до 29 г. ще са с приоритет, и насърчи студентите да следят процедурата, в случай, че искат да започнат свой бизнес.
По време на срещата Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – София, предостави практически насоки как се попълва формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Тя отбеляза, че "кандидатстването по Програма за развитие на селските райони вече също е електронно и става през ИСУН 2020, както е по оперативните програми. Екипът на ОИЦ – София остава на разположение при бъдещо кандидатстване, като услугите ни са напълно безплатни", завърши срещата тя.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

27.02.2018