ОИЦ – София представи процедура за инвестиции в биосигурност в животновъдни стопанства

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе онлайн информационна среща за представяне на  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003, подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на африканска чума по свинете (АЧС) и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни. Проектите по процедурата трябва да се изпълняват на територията на Република България. За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 23 469 600 лв.

Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за кандидатстване е 05.05.2021 г. до 17:30 часа.

ОИЦ – София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

25.03.2021