ОИЦ – София представя процедура „Транснационални партньорства“

На 11.04.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в гр. София (ул. „6-ти септември“ 37) екипът на Областен информационен център София-град и София – област (ОИЦ – София) ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Транснационални партньорства“. Поканени за участие са всички допустими кандидати по приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (общини и райони на общини, работодатели, образователни и обучителни организации, центрове за информация и професионално ориентиране, неправителствени организации, читалища, самостоятелно заети лица и пр.).

В рамките на събитието ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедурата и електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

Събитието е отворено за медии.

Процедурата „Транснационални партньорства“ се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 389 000 лв. Целта ѝ е да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.  Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лева, а максималният – 200 000 лева, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Кандидатът задължително трябва да участва в партньорство с поне един партньор от друга страна членка на ЕС, различна от България. Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е 11.05.2018 г.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

10.04.2018