ОИЦ-София представя процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
 На 26.07.2017 г. (сряда) от 10:30 ч. в гр. София (ул. „6-ти септември“ 37) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”. Поканени за участие са представители на бизнеса.
В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще представят условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и ще покажат как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).  
Събитието е отворено за медии.
Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 68 454 050 лева. Целта на операцията е да нарасне дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и да се повиши иновационният капацитет на предприятията. Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. Минималната стойност на проектното предложение трябва да е 100 000 лева, а максималната – 500 000 за микро и малки предприятия, 750 000 – за средни и  1 000 000 лева за големи предприятия. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е между 25 и 80% в зависимост от вида изследване, категорията предприятие и избрания режим. Срокът за кандидатстване по процедурата е 26.09.2017 г.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
24.07.2017