ОИЦ – София представя процедура „Насърчаване на предприемачеството“ пред потенциални кандидати

На 24.07.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. в гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 58 (ет. 2, зала "Европа"), екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Поканени за участие са представители на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. или с предстояща регистрация.

В рамките на събитието управителят на ОИЦ – София ще представи условията за кандидатстване по процедурата и ще покаже как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).  Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация тук.

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 67 227 768 лева. Целта ѝ е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, като дейността на фирмите кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от първата група е 05.09.2018 г., а за кандидати от втората група – 07.11.2018 г. Допустимите кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата ще се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация и пр., като всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга).

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20.07.2018