На 26.03.2021 г. ОИЦ – София организира онлайн информационна среща

 

На 26.03.2021 г. (петък) от 14:00 часа, Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) организира онлайн информационна среща за представяне на  процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Подмярката е част от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на африканска чума по свинете (АЧС) и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

Всички заинтересовани лица могат да участват в срещата като се включат към:

Линк към събитието: https://forms.office.com/r/hUjkPmaYgw

След това се попълва  формa, която ще бъде активна на 26.03.2021 г. малко преди 14:00 ч.

Веднага след попълване на формата ще получите линк за присъединяване към онлайн срещата.

Моля, всички участници при регистрацията към онлайн срещата да изписват имената си на кирилица!

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

24.03.2021