ОИЦ – София и Фонд на фондовете представят възможности за финансиране на стартиращ бизнес

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в гр. София, на ул. „Веслец“ 37 (конферентната зала в хотел „Лайт“) екипът на Областен информационен център – София-град и София-област (ОИЦ – София), съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, ще проведе информационна среща, насочена към стартиращи предприемачи от уязвими групи, компании със социална насоченост и предприятия в начален етап на развитието си. Темата на събитието е: „Предприемачи в действие. Финансиране на стартиращ бизнес от еврофондовете“, а фокусът е върху различни видове финансови инструменти и безвъзмездно финансиране на проекти, предоставяни от Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Поканени за участие са стартиращи фирми и физически лица с намерение да започнат бизнес.

Събитието е отворено за медии.

В рамките на срещата експерт от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще представи финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и дяловите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чийто ресурс възлиза на малко над 300 милиона лева и покрива целия жизнен цикъл на едно предприятие: от най-ранната фаза на концепция до финансиране на съществуващи компании с висок потенциал за растеж.

Представители на избраните финансови посредници от ФМФИБ за управление на ресурс от 3,4 милиона лева по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще представят финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ и условията за отпускане на микрокредити на стартиращи и социални предприятия с размер на кредитите от 5000 лв. до 48 895 лв. и срок – до 10 години.

По време на информационната среща ще бъдат представени също актуалните и предстоящи процедури по Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, като управителят на ОИЦ – София ще разясни условията, на които трябва да отговарят предприемачите, за да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация на oic.sofia@gmail.com. Регистрацията ще бъде активна до запълване на местата в залата.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

23.04.2018