ОИЦ – София и "Фонд на фондовете" информираха предприемачи как да финансират идеите си

Eкипът на "Областен информационен център" София-град и София-област (ОИЦ – София) съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД проведе информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране на стартиращия бизнес“ за представяне на различни видове финансови инструменти под формата на дялови инвестиции в нови бизнеси, както и безвъзмездно финансиране за стартъпи по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Участие в събитието взеха представители на бизнеса, физически лица с намерение за стартиране на бизнес, медии.

В рамките на срещата Ангелина Тодорова, ръководител на звено за координация във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, представи дейността на "Фонда", същността на финансовите инструменти (ФИ), както и подробна информация за това на какъв етап е всеки от тях. Акцентирано беше на шестте фонда, чието финансиране идва по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, от които могат да се възползват българските предприятия – „Фонд за технологичен трансфер“,  „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, „Фонд за рисков капитал“, „Мецанин фонд“, „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, „Микрофинансиране със споделен риск“. За всеки от тях беше представена подробна информация за това на какви изисквания трябва да отговарят крайните получатели, кои са икономическите сектори, които се финансират, какъв е типът финансиране, предметът и бюджетът им.

Управителят на ОИЦ – София Анна Генчева, разясни условията за допустимост на кандидатите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Стана ясно, че те трябва да са микро-, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими и над 50% от предприятието да се притежава от един човек. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум 200 000 лева. По процедурата се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития у нас и в чужбина и пр., като всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга). По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани с допустимостта на проектите и разходите.

Експертите от ОИЦ – София са на разположение на всички, които се интересуват от процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и от всички актуални или предстоящи възможности за финансиране на идеите им по линия на оперативните програми. ОИЦ – София се намира на бул. „Витоша“ № 99 и работи всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20.09.2018