Официална церемония „Първа копка“ за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”

 

 

Встъпителна пресконференция за проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”

 

Столична община организира пресконференция, която ще се състои на 30 септември 2019 г. от 10:00 ч. в Областен информационен център – София, бул. „Витоша“, № 99.

Церемонията е във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0004-C01 „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”.

Общата стойност на проекта е  754 066,66 лв. Безвъзмездната финансова помощ възлиза на 582 505,30 лв., от които европейско финансиране (ЕФРР) – 495 129,50 лв. и национално съфинансиране – 87 375,80 лв. Собственият принос на бенефициента Столична община е 171 561,36 лв.

Реализирането на проекта е част от изпълнението на приоритет „Социална инфраструктура” на Инвестиционната програма на Столична община.

В пресконференцията ще участват представители на екипа за реализация на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.

 Проект BG16RFOP001-1.001-0004-С01 „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община”- етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.001„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие  2014-2020-София“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие  2014-2020“ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

26.09.2019