Официална церемония „Откриване на обекта“

 

 

Столична община организира официална церемония „Откриване на обекта“, която ще се състои на 24 юни 2021 г. от 11:30 ч. в гр. София, район „Надежда“, ул. „Свободна“, № 30.

Церемонията е във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0004-C01 „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов”.Общата стойност на проекта е 754 066,66 лв. Безвъздмездната финансова помощ възлиза на 582 505,30 лв., от които европейско финансиране (ЕФРР) 495 129,50 лв. и национално съфинансиране 87 375,80 лв. Собственият принос на бенефициента Столична община е 171 561,36 лв.

Реализирането на проекта е част от изпълнението на приоритет „Социална инфраструктура” на Инвестиционната програма на Столична община.

В церемонията „Откриване на обекта“ ще участват представители на екипа за управление на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.

23.06.2021