Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София

ОБЯВА

за обществен достъп до информация

Относно: преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе" - бул. „Владимир Вазов" - Централна градска част - ж.к. „Овча купел" - подземно преминаване на трасето след бул. „Данаил Николаев" на североизток по трасето на бул. „Владимир Вазов" и Изграждане на депо към Трета метролиния на територията на район „Красно село" на площадката на автостопанство - СГПТ. 
Инвеститор: „Метрополитен" EАД 
бул. ”Борис III - № 121, гр. София ПК 100 

На основание чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.3/2006 г..посл. доп. бр 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012 г.) „Метрополитен" ЕАД осигурява обществен достъп до 

Преработена и допълнена информация  за

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)  за

промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София - Трета метролиния, бул." Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - ЦГЧ - ж.к. „Овча купел", подземно преминаване на трасето след бул."Данаил Николаев" на североизток по трасето на бул."Владимир Вазов" и изграждане на депо на територията на район „Красно село". Копия от информацията със съответните приложения: чертежи, схеми и др. са предоставени в Столична община: София 1000, ул. “Московска” 33, и райони: „Красно село" и "Подуяне". 

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица - срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на Метрополитен ЕАД, Столична община и райони „Красно село" и "Подуяне". 

Изразените становища от заинтересованите лица може да се изпращат до Столична община и/или горепосочените райони - отдел „Екология".

06.08.2015