Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.

Комисия за детето на основание чл. 20а от Закона за закрила на детето към Столична община подготви Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., съобразно потребностите на децата и техните семейства на територията на гр. София. При разработването ѝ е взета предвид действащата в страната нормативна уредба, стратегически документи, планове, доклади, споразумения, стратегии.

Целта на Програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат очертани потребностите от съответна общинска политика и практика, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в Общината във всички сфери на обществения живот.

В Общинската програма са заложени седем приоритетни области, към всяка от които са посочени конкретни цели, дейности, изпълнител/партньори, финансиране и срокове за изпълнение.

Програмата е израз на волята и готовността на общинската власт за повишаване качеството на живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословното и психическото им състояние.

Предстои приемането на Общинската програма за закрила на детето за 2021 г. от Столичния общински съвет.

14.05.2021