Обществена дискусия по Проект за допълнение на "Програмата за КАВ" проведе Столична община

В Столичната община се проведе обществена дискусия за Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди“. В нея участваха експерти от дирекция „Климат, енергия и въздух“, общински съветници, членове на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС, представители на неправителствени организации и заинтересовани институции и граждани.

В рамките на двучасовата дискусия бяха обсъдени различни аспекти на представения проект на документ, свързани с източниците на замърсяване с ФПЧ2,5 и ПАВ, направеното дисперсионно моделиране на разпространението, както и начините за намаляване на замърсителите. По същество, мерките за намаляване на емисиите на ФПЧ2,5 и ПАВ са същите, както и мерките за намаляване на емисиите на ФПЧ10, които се изпълняват в приетата вече и действаща ПКАВ 2015 – 2020.

На въпроси на участниците, свързани с мерките на общината, залегнали в Програмата на СО за подобряване на качеството на атмосферния въздух, отговориха Теодора Полимерова, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“, Лорита Радева, председател на Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС и  Николай Стойнев, общински съветник и заместник-председател на СОС.

Теодора Полимерова представи и програмите с европейско финансиране, които се изпълняват от СО за подобряване качеството на въздуха в София. Тя информира, че монтирането на 22 сензорни станции  по проект AIRTHINGS е започнало. Първата е поставена до АИС „Хиподрума“, продължава поставянето на сензорни станции в районите „Красна поляна“, „Надежда“ и „Младост“. След преминаването на тестови период се очаква данните от сензорни станции да бъдат достъпни и за гражданите. Станциите ще измерват в реално време нивото на най-разпространените замърсители на въздуха: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5 ), въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид, озон, както и метеорологични параметри: температура, влажност и налягане. Всички станции ще бъдат монтирани до края на лятото в различни райони на Столична община. Изборът на локациите за разполагането им е направен на базата на анализ, извършен на основата на съвременни геостатистически и пространствено-аналитични операции, направени в цифрова ГИС среда. Като част от проекта ще заработи и мобилно приложение, през което можем да следим данните. В допълнение към системата от 22 сензорни станции  за наблюдение на показатели за качеството на атмосферния въздух в София и платформата за отворени данни, в рамките на проекта, се изпълнява допълнителна пилотна инициатива – поставяне на филтри на комини, за намаляване на фините прахови частици от отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинствата.

По Програмата за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво също са започнали дейности. Тя се финансира от ОПОС 2014 – 2020. За да започнат дейностите, е необходимо да се премине през различни фази, което е задължително изискване на Програмата.

18.07.2019