Съобщение на Столична община за обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „Динатрейд България“ ЕООД за експлоатация на: „Шредерна инсталация за ИУМПС, ИУЕЕО и метален скрап“

 

Съобщение на Столична община

 

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София за експлоатация на: „Шредерна инсталация за ИУМПС, ИУЕЕО и метален скрап“, изпълняваща дейност съгласно т. 5.3.2 г  от Приложение № 4 към ЗООС – Инсталации за раздробяване (шредиране) на отпадъци от метал, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства и техните компоненти.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 16.09.2019 г. до 16.10.2019 г. в:

1. Сградата на Столична община, гр. София, ул. “Париж” № 5, етаж 2, стая 206а от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа.

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Борислав Чаушев – директор на дирекция  РР, ИАОС, тел.: 02/940-64-11;

Ренета Ноева – главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците“ в Столична община, тел.: 02/9377550.

16.09.2019