Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) за „Програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община”

Във връзка с внесена в Регионална инспекция по околна среда и водите – София преписка и на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) бе постъпило в Столична община Решение № СО–1–ЕО/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община”.

Решение на РИОСВ гр. София № СО–1–ЕО/2018 г.

Според разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от горецитираната Наредба, както и указанията на Решението, Столична община изготви и изпрати до РИОСВ – София обобщена справка, касаеща анализ на съответствието на условията в Решението с ПНИЕВИБ за периода 2017 – 2019 на Столична община.

Указания РИОСВ – ПНИЕВИБ 2017-2019 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 4 публикуваме обобщената справка на официалния Интернет портал на Столична община.

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО – ПНИЕВИБ 2017-2019 г.

29.06.2018