Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)


Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, включваща анализ на съответствието на плана с условията в Решение № СО-6-ЕО/2021 на Регионална инспекция по околната среда и водите – София  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ 

25.02.2021