Обявление за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Екатерина Ненчева“, в участъка от ул. „Чавдар Мутафов“ до бул. „Симеоновско шосе“, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4, и улица о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б...

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Екатерина Ненчева“, в участъка от ул. „Чавдар Мутафов“ до бул. „Симеоновско шосе“, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4, и улица о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б и терен отреден за "Корекция на река и озеленяване“, а именно:

Заповед № СОА22-РД40-35/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.432 (застроен), с площ от 51 кв. м и сграда с идентификатор 68134.905.753.2, с площ от 94 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.753 по КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственикът на имота не е установен.

Заповед № СОА22-РД40-37/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.424 (незастроен), с площ от 32 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.756 по КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Люба Шайлекова.

Заповед № СОА22-РД40-39/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.420 (незастроен), с площ от 88 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.1796 по КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Веско Дуралиев.

Заповед № СОА22-РД40-38/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.421 (незастроен), с площ от 104 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.1797 по КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Веско Дуралиев.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ....................../п/........................
                                                                 (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

 

13.07.2022