Обявление на Столична община за открит обществен достъп до Заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“, изпълняваща дейности по т. 5.1, буква е), „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за...

Обявление на Столична община

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до Заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД, гр. Нови Искър, ЕИК: 206320443, за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“, изпълняваща дейности по т. 5.1, буква е) от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т. отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения“, и „Инсталация за временно съхранение на опасни отпадъци“ (съхранение на стъклена вата с код 17 06 03*), изпълняваща дейност по т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6 с общ капацитет над 50 тона, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им“.

Инсталациите се намират в гр. Нови Искър, Столична община.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 11.05.2021 г. до 11.06.2021 г.  документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Столична община.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Столична община по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Диляна Алпиева – и.д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС,

тел.: 02/940-64-20;

Дирекция „Околна среда“ към Столична община, тел.: 02/9377585.

Документация

11.05.2021